Sisältöön »
 
 

1. runkovalmiin talotoimituksen ohjeet

Lataa PDF ohje


Laatutaso

• Asennustyön laatutaso on määritetty sopimuksin (RYL 2010, YSE 1998, urakkasopimus, urakkarajaliite ja -ohjelma)
• Jämerän asennuspalvelut valitsevat työmaalle ammattitaitoisen asentajan ja huolehtivat hänen ammattitaidostaan
• Tilaajavastuulain asettamien vaatimusten noudattaminen


Valvonta ja aikataulu

• Jämerä laatii ja toimittaa Jämerä Lux- toimituksen aikaisen ohjeellisen aikataulun ja johtaa asennustyön
• Jämerä-asennustöitä valvotaan Jämerän toimitusvastaavien ja asennusvalvojien toimesta. Asennusvalvoja suorittaa työmaakäyntejä seuraten töiden edistymistä ja laatutasoa vaihekohtaisesti
• Rakennustekninen neuvonta


2. Toimenpiteet ennen toimituksia

Jämerä pystytyksen aloitustilanne (ks. toimintaohjeet)

Tilaajan tulee hoitaa seuraavat asiat ennen työmaan käynnistymistaALOITUSKATSELMUS PIDETÄÄN 1-2 VIIKKOA ENNEN TOIMITUSTEN KÄYNNISTYMISTÄ.3. Toimenpiteet toimituksien aikana

Työmaan eteneminen ja tilaajan velvoitteet

• Täyttötöiden ajankohdan sopiminen asennusryhmän kanssa, jotta työhön ei tule viivästyksiä
- Täyttötöiden toteuttaminen aikataulun mukaisesti viikon aikana, viivästyneistä täyttötöistä voidaan periä aiheutuneet kustannukset tilaajalta.
- Ennen täyttöjä tilaajan tulee suojata salaojat suodatinkankaalla harkkomuurauksen ajaksi
• Rakennusvalvonnassa määrätyistä katselmuksista huolehtiminen
• LVISA -aputöiden tekeminen (esim. läpiviennit ja roilotukset)
•  Pellityksien tekeminen tai teettäminen (Jämerä toimitukseen eivät kuulu vesikaton erikoispeltityöt, kuten maskipellit, rintapellit, seinänostot eikä ikkunapellit)


Materiaalit

Urakoitsija tekee materiaalien kotiinkutsun ennen työvaiheen alkua


Työmaan yleinen järjestys ja tilaajan velvoitteet

• Talviaikana rakennuspaikan ja tontin lumityöt


Työmaan siivous ja jätehuolto

• Tilaaja esittää urakoitsijalle työmaan jätehuoltosuunnitelman, jota kukin urakoitsija noudattaa omalta osaltaan ja vastaa siten omalta osaltaan työmaan siisteydestä. Jätelavan tyhjentämisestä ja jätteiden poistoimittamisesta työmaalta vastaa tilaaja
• Mahdollisesti ylijäävät, täydet harkkolavat Jämerä Kivitalot Oy noutaa pois työmaalta


4. Runkovalmiiseen talotoimitukseen kuuluvat työt


Yleistä

• Runkovalmiiseen talotoimitukseen sisältyy Jämerän asennustyössä tarvittavat asennustarvikkeet
• Asennus sisältää runkoasennustyössä tarvittavien työkalujen, telineiden, nostojen ja nostureiden kustannukset (pois lukien ikkunoiden, ovien ja puhallusvillan asennuksessa mahdollisesti tarvittavan nostokaluston ja telineet)
• Asennustyössä tarvittavien materiaalien vastaanotto kuormien purku ja suojaus


Mittaustyöt

• Asennusurakoitsija suorittaa kaikkien runkorakenteiden asennustyössä tarvittavat mittaukset asiakkaan osoittamista ja viranomaisten merkitsemistä rakennuksen nurkkapisteistä sekä korkeusmerkinnöistä.


Anturat

• Anturoiden asennukseen kuuluu anturamuottien asennus sekä valutyöt

Anturamuotit toimitetaan työmaalle raudoituksineen.


Perusmuurit

• Kevytsoraharkkotöihin kuuluvat kevytsoraharkoista muurattavien perusmuurien muuraustyö sekä muuraustyöhön liittyvät huopakaistojen, teräksien, ikkuna- ja oviaukkopalkkien asennustyö. Ei sisällä slammauksia, vedeneristyksiä, viistettä eikä routaeristyksiä.

Kevytsoraharkkoista muurattu sokkeli.

Ennen kevytbetoniharkkojen muurausta asennetaan sokkeliharkkojen päälle bitumikaista ja kylmäsilta katkaistaan eristemurskeella.


Kellarin asennus

• Maanpaine-elementin asennustyö sisältää elementtiasennuksen lisäksi alushuovan-, kutistumateräksen- ja yläpään vaarnateräksen asennuksen. Saumaurien juotoksen sekä alapään maanpainetuen valun, asennusaikaisen tuennan ja tukien purun.
• Kevytsorakellarin asennustyö sisältää kevytsoraharkkojen muuraustyön sekä teräksien asennuksen

Kellarin maanpaine-elementtien asennus.


Kantavat ulko- ja sisäseinät

• Harkkojen asennustyöhön kuuluu ohutsaumamuuraus, raudoitusurien teko ja puhdistus sekä urien täyttö ohutsaumalaastilla ja raudoitteiden asennus.
• Ikkuna- ja oviaukkopalkkien asennus
• Rakenneterästen asennus rakennepiirustusten mukaisesti.

Kevytbetoniharkkojen muuraus.

Raudoitusurien teko.

Aukonylityspalkin asennus.

Rakenneteräkset porrasaukon kohdalla.


Kevytbetoni ala-, väli- ja yläpohjaelementtien asennustyöt

• Ala-, väli- ja yläpohjaelementtien asennustyöhön kuuluvat rakennesuunnitelmien mukainen raudoitus, saumojen juotokset sekä aukkojen teräskannakkeiden asentaminen. Lisäksi elementtiasennustyöhön kuuluvat yläpohjan korokepalojen ja tuulisiteiden asennus.

Välipohjaelementtien asennus.

Välipohjaelementtien sitominen rengasteräksillä.


Vesikatto ja räystäsrakenteet

• Asennustyöhön kuuluu vesikaton puurakenteiden sekä vesikatteen asennus toimitussisällön mukaisesti.

Vinon yläpohjan asennus..

Yläpohja puuristikoilla.

Kattokannattajien loveus ylimmäiseen harkkoriviin.

Katosten tuenta puupilareilla ja palkeilla..


Vesikate

• Vesikate kiinnikkeineen, jiiri- ja harjalistoineen toimitussisällön mukaisesti
• Ei sisällä erikoispeltejä, kuten seinälle nostot


Sisäportaat

• Portaiden asennustyöhön kuuluu kevytbetoni askelmat, kevytbetoni- tai terästuenta portaalle toimitussisällön mukaisesti.

Teräskannatteiset kevytbetoniportaat ja porrasaukon rakenneteräkset (pilarit ja palkki), jotka kannattelevat välipohjaa.


Parvekkeet

• Parvekkeiden asennustyöhön kuuluu parveke-elementit rakennesuunnitelmien mukaisesti harjateräksineen, rengasvaluineen ja tuentoineen.
• Tuentaan tarkoitetut pilarit ja palkit sekä kevytbetonikaiteet toimitussisällön mukaisesti
Huom. Parvekkeiden vedeneristeet, lämmöneristeet, vedenpoisto ja pintavalut eivät sisälly Jämerä-toimitukseen.

Parvekkeen kannatus teräspilarilla ja -palkilla.


Katokset

• Kattoristikot tai –kannattajat, katoksen kannatukseen tarvittavat pilarit ja palkit ja harjateräkset toimitussisällön ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.


Tukimuurit kuistit ja terassit

• Harkkomuuraukset, valut, teräkset ja kaiteet asennetaan toimitussisällön ja rakennesuunnitelmien mukaisesti


Ikkunat ja ovet

• Ikkunoiden ja ovien raaka-asennus ikkunatoimittajan ohjeiden mukaisesti.


Viimeistelytyöt

• Asennusurakoitsija poistaa mahdolliset laastipurseet ja -valumat ja paikkaa paikkauslaastilla  mahdolliset lohkeamat ( 50 mm) tasoitettavilta pinnoilta.
• Urakoitsija siirtää asennustyössä syntyvän materiaaliylijäämän sekä jätteet tilaajan toimittamalle siirtolavalle tai tilaajan osoittamaan muuhun paikkaan rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Materiaaliylijäämä ja jätteet lajitellaan siten, että pakkaustarvikkeille on varattu oma paikkansa ja ympäristöystävälliselle kevytbetoni materiaaliylijäämälle on oma paikkansa.
• Tilaaja vastaa jätteiden poisviemisestä.


5. Jämerä Lux-toimituksen vastaanotto ja luovutustarkastus

• Urakoitsija ja Jämerä sopivat vastaanottotarkastuksen suoritusajankohdasta urakoitsijan runkotyön valmistuttua. Katselmuksessa tarkastetaan vain Jämerä-asentajan runkotyö, ei yhteistyökumppaneiden asennuksia. Tapahtumasta laaditaan pöytäkirja.
• Vastaanottotarkastuksen jälkeen (ikkuna-, ovi- ja peltiasennuksien valmistuttua) tehdään kohteen luovutustarkastus. Tarkastus sovitaan asiakkaan ja Jämerän Kivitalot Oy välillä. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.
• Tarkastuksien jälkeen toimitetaan ostajan aikatauluista riippuen mahdollinen puhallusvillan asennus ja tiiveysmittaus. Töiden suoritusajankohta pyritään sopimaan luovutustarkastuksen yhteydessä.


6. Toiminta ongelmatilanteessa

Ongelmatilanteet hoidetaan aina tapauskohtaisesti. Tärkeintä on selvittää ongelmaan johtaneet
syyt.

Laatu ja toimitusvirhe, tilausmäärät, suunnittelu ja asennus
• Ota yhteys Jämerän toimitusvastaavaan.