Sisältöön »
Jämerä MoveIn -uudiskohteet
 
 
 

Teksti: Dakota Lavento

Tarkka tieto auttaa kehittymään

bauroc kevytbetonituotteiden EPD-ympäristöselosteprosessi auttaa vähentämään päästöjä ja kehittämään tuotantoa.

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi on tuttua useissa etenkin isommissa rakennushankkeissa, mutta myös Jämerä on jo parin vuoden ajan laskenut runkoasentamiensa talojensa hiilijalanjäljen. Tulevaisuudessa vähähiilisyyden arviointi voi lakiluonnosten perusteella olla edellytyksenä rakennusluvan saamiselle myös uutta pientaloa rakennettaessa. 

Arviointia varten tarvitaan tietoa rakennusmateriaalien ilmastovaikutuksista, sillä ne muodostavat ison osan rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä. Materiaalien ympäristövaikutuksista kertovia EPD-ympäristöselostuksia (Environmental Product Declaration) on saatavilla jo usealle rakennustuotteelle, mutta esimerkiksi kivituotteilla ympäristöselosteet eivät ole vielä kovin yleisiä. Jämerä kivitalojen runkomateriaalille, bauroc kevytbetonituotteille EPD-ympäristöselosteet myönnettiin kesällä 2021.

–EPD-ympäristöseloste on dokumentti, jossa on tarkkaan selvitetty tuotteen kaikki elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta ja valmistuksesta käyttöön ja purkuvaiheeseen saakka, Jämerä Kivitalot Oy:n ympäristö- ja sisäilma-asiantuntija Minna Korpi kertoo. 

Rakennusalalla materiaalien EPD-ympäristöselosteita odotetaan, sillä niiden puuttuessa hiilijalanjäljen laskennassa on käytettävä päästötietokannan yleisiä arvoja. –Täsmällisiä tuotekohtaisia lukuja käytettäessä tulos on tarkempi ja yleensä myös pienempi, Minna Korpi sanoo. 

EPD-ympäristöseloste on kolmannen osapuolen verifioima, joten tieto on tarkastettua ja luotettavaa. 

EPD-ympäristöselosteeseen sisältyy valtavasti tietoa. –Prosessi oli varsin työläs, mutta Baurocille materiaalivalmistajana tuote- ja tuotannonkehityksen kannalta erittäin arvokas. Olemme murrosvaiheessa. Vaatimukset rakennusmateriaalien hiilijäljen pienentämiseksi kasvavat jatkuvasti. Mitä enemmän ja tarkempaa tietoa meillä on, sitä helpompi on työskennellä vähähiilisemmän tuotteen kehittämiseksi, Minna Korpi huomauttaa. 

Kevytbetonin raaka-aineet saadaan tehtaan läheltä ja huokoiseen kevytbetonimassaan niiden tarve on vähäinen.

Jo valmiiksi vähäpäästöinen

Kevytbetonin valmistus on Baurocin tehtaalla jo nyt kiviaineiseksi tuotteeksi vähäpäästöistä. – Raaka-aineet ovat vähäpäästöisiä tai tulevat läheltä eikä niitä edes kevyen ja huokoisen tuotteen valmistuksessa tarvita paljon, Bauroc AS:n tekninen johtaja Toomas Nilson huomauttaa. 

Tehtaalla käytetään esimerkiksi jo nyt paljon uusiutuvaa energiaa ja prosessissa hyödynnetään mm. höyrykarkaisuprosessissa syntyvää lämpöä ja kondenssivettä. 

Koska tuotteen ja prosessin ympäristövaikutusten hyvät puolet olivat tiedossa, Toomas Nilson ei EPD-prosessista odottanut suuria paljastuksia, vaikka tuotteen valmistuksen päästöjä ei ollutkaan näin tarkkaan selvitetty. Yksi yllätys oli silti edessä. 

–Tiesimme kyllä, että sementti on raaka-aineena hyvin hiili-intensiivinen, mutta hämmästyttävä tieto oli, että se muodostaa harkkotuotteiden raaka-aineiden hiilipäästöistä ison osan, 98 prosenttia, vaikka raaka-aine osuus on 19-27%.

Tehtaalla ymmärretäänkin EPD-prosessin ansiosta nyt paremmin, miten tuotteen päästöt jakautuvat. Päästöjen pienuus johtuu pääasiassa raaka-aineiden ja energian käyttömäärästä sekä uusiutuvan energian käytöstä. –Myös kevytbetonin tiheydellä on suuri vaikutus. Mitä kevyempi tuote, sitä pienemmät CO2-päästöt. Kevyt tuote myös pienentää hyvän lämmöneristävyyden takia rakennuksen käytön aikaista energiankulutusta ja CO2-päästöjä. Meidän tuotannostamme pian puolet muodostuukin erittäin keveistä, kuivatiheydeltään vain 300 kg/mtuotteista.

Jatkuvaa kehitystyötä

Prosessia varten tarvittiin rutkasti pohjatyötä. Konsulttien lähdetiedoksi kerättiin tuotteiden reseptit sekä lähdemateriaalien ja raaka-aineiden, apu- ja pakkausmateriaalien kuvaukset, vuosituotanto ja materiaalien vuosimäärät, kuvaus käytetyistä energialähteistä ja energian sekä veden vuosikäyttömääräistä.

Prosessin aikana kerätystä ja jalostuneesta tietomäärästä on hyötyä tuotteiden ja tuotannon kehittämisessä entistäkin vähähiilisemmiksi. –Teemme toki koko ajan jatkuvaa tuotekehitystä ja mietimme raaka-aineita, joilla voisimme korvata neitseellisiä raaka-aineita. Olemme jo osin korvanneet sementtiä lentotuhkalla ja näin pienentäneet tuotteen päästöjä. Lisäksi raudoitetuissa tuotteissa käytettävä teräs on kierrätettyä, Toomas Nilson kertoo. 

–Tuotannossa syntyvä leikkuujäte kierrätetään jo tuotannossa uudelleen kevytbetonin raaka-aineeksi. Parhaillaan teemme työtä sen eteen, että kaikki tuotannossa syntyvät rikkinäiset tuotteet pystytään myös kierrättämään takaisin raaka-aineeksi. Tähän mennessä tulokset ovat olleet lupaavia.

Tehtaalle on myös hankittu tuotteiden mineraalikoostumuksen määrittämiseen laite, jonka avulla voidaan optimoida raaka-aineiden käyttöä ja tuotannolliset yksityiskohdat, kuten esimerkiksi tuotantoprosessin aikaiset lämpötilat. –Kevytbetonin raaka-aineiden laatu ja reseptin toimivuus on tärkeää, sillä emme tietenkään halua tinkiä tuotteen ominaisuuksista ja laadusta vähähiilisyyteen pyrkivässä tuotekehityksessä, Toomas Nilson vakuuttaa.

–Meille EPD-prosessi oli ensimmäinen kerta, kun selvitimme päästöt näin tarkkaan, mutta verrattuna toisiin kevytbetonin valmistajiin olemme tällä hetkellä aika hyvällä tasolla, Toomas Nilson sanoo tyytyväisenä. 

Työ ei silti ole millään mittareilla valmis, vaan aina voi parantaa. 

Tuotantoprosessissa talteen otettu leikkuujäte kiertää takaisin kevytbetonin raaka-aineeksi.

Taulukko 1

bauroc kevytbetonituotteiden valmistuksen aiheuttamat päästöt EN 15804+A1 mukaisesti /m3 valmistettavaa tuotetta. Lähde: Bauroc EPD:t 3.6.2021 (laadittu EN 15804+A2 mukaisesti).

 
 
x